Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od dnia 09.01.2017r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

 

Osoby, które skorzystały w 2016r. z formy wsparcia w ramach projektu pt.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

 nie mogą przystąpić do projektu w 2017r.

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim;

Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami i działają na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego/ych po odbyciu stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 24

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

 Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.      

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 04.01.2017
Data modyfikacji : 07.03.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1980