Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu RPO WM (dla osób w wieku 30 lat i powyżej).

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie informuje, że od dnia 27.03.2017r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne (15 zaplanowanych) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 O szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia bądź oświadczenie  o zamiarze założenia działalności gospodarczej w trakcie 3 miesięcy po ukończonym udziale w projekcie RPO WM. Podjęcie pracy musi spełniać następujące kryteria:

  • w przypadku stosunku pracy: zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu
  • w przypadku umowy cywilnoprawnej: umowa zawarta na co najmniej 3 miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1.01.2017r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000,00zł brutto)

W ramach projektu RPO WM preferowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu od upoważnionej instytucji potwierdzającego, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku 30 lat i powyżej spełniających wszystkie poniższe kryteria (1-3):

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI ORAZ REALIZACJĄ PROJEKTU RPO WM

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca niskie kwalifikacje (na poziomie do ISCED 3 tj. wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym, włącznie)

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

2.

 Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

   Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 

 

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami                               
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
  • osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
  • osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

      3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, 22-737-62-12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi

Metryka strony
Data publikacji : 06.03.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1370