Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, w ramach projektu RPO WM.

 

 

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR O ZORGANIZOWANIE STAŻU

W RAMACH PROJEKTU RPO WM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie informuje, że od dnia 04.07.2017r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu (7 miejsc stażowych) dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wszystkie staże muszą zakończyć się najpóźniej 30.11.2017r.

 

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca niskie kwalifikacje (tj. ukończone wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

lub

  • kobieta w wieku 30 lat i powyżej

2.

  Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

  Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy

                                                           - I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

 

 

 

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwalnie przez okres co najmniej 12 miesięcy);
  • w wieku 50 lat i więcej;

Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami i działają na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego/ych po odbyciu stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, na co najmniej ½ etatu w przypadku umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej również na co najmniej 3 miesiące, zapewniając co najmniej minimalne wynagrodzenie (lub w przypadku umowy o dzieło wartość umowy musi być równa lub wyższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – od 1.01.2017r. wynosi 2 000,00zł brutto).

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 24

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.         

 

Metryka strony
Data publikacji : 03.07.2017
Data modyfikacji : 13.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 755