Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku 30 lat i powyżej, w ramach projektu RPO WM.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że w dniach 04-08.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (3 stanowiska) dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsce pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

2.

  Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy

                                                            - I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

 

 

Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami będą zobowiązani do zatrudnienia skierowanego/ych bezrobotnego/ych przez okres co najmniej 24 miesięcy (na pełny etat).

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 14

Rozpatrzenie wniosków przez odpowiednią Komisję rozpocznie się od dnia 19.09.2017r.

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.      

Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą mieli pracodawcy, którzy w tym roku nie otrzymali środków w ramach danej formy wsparcia.

Metryka strony
Data publikacji : 16.08.2017
Data modyfikacji : 25.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1001