Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu PO WER.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od dnia 16.01.2017 r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

W ramach projektu PO WER realizowane  będą w pierwszej kolejności szkolenia, które kończą się możliwością uzyskania przez uczestników kwalifikacji, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu od upoważnionej instytucji potwierdzającego, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Przykładowym szkoleniem, po którym jest możliwość uzyskania kwalifikacji jest operator wózków jezdniowych. Wnioski muszą zawierać zasadne uzasadnienie celowości szkolenia wypełnione przez osobę bezrobotną.

Od 16.10.2017r. wnioski o szkolenia na kurs prawo jazdy nie będą przyjmowane.

Szkolenia muszą zakończyć się do 30.11.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

 

 

Osoby, które skorzystały w 2016 r. z formy wsparcia w ramach projektu pt.

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”

 nie mogą przystąpić do projektu w 2017 r.

 

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  •  z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem załączonym do wniosku);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim;

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:

 

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami                               
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
  • osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
  • osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

      3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, numer telefonu: 22 737 62 12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

 

Metryka strony
Data publikacji : 13.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1234