Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że

od dnia 21.11.2017r. do 22.11.2017r. do godz. 15.00

będą przyjmowane:

Wnioski  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

Środki jakimi dysponuje urząd: 102.400,00 zł

WAŻNE! aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów Ministra (punkt I) oraz jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy (punkt II)

 1. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Polityki  Społecznej

wydatkowania środków KFS w roku 2017:

 

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

(wykaz kodów PKD)

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Barometr zawodów 2017 powiat piaseczyński

Informacja sygnalna za I półrocze 2017)

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

 1. Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w roku 2017

 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2015 r. poz. 978)

Szkolenia muszą rozpocząć się w 2017 r.,  jednakże nie  wcześniej niż 11.12.2017r.

O środki z KFS może ubiegać się Pracodawca, którego siedziba w powiecie piaseczyńskim znajduje się co najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których wniosek dotyczy wykonują prace na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Kształcenia w ramach KFS powinno dotyczyć szkoleń zawodowych

UWAGA:

 • Wnioski należy złożyć zszyte lub zbindowane, z odpowiednią numeracją stron oraz z kolejno ułożonymi załącznikami według wykazu obowiązkowych załączników zawartych we wniosku
 • Wnioski kompletnie złożone pozostaną rozpatrzone do dnia 07.12.2017;
 • Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:
 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
 • niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
 • Wnioski złożone po zakończeniu naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;
 • Wnioski należy składać w sekretariacie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20 w godzinach: 8.30-15.00 osobiście bądź listownie. Za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu wniosku do Urzędu.
 • Wnioski należy złożyć wyłącznie na druku zamieszczonym pod aktualnym naborem (tj. 21.11 - 22.11.2017r.)

 

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

 

Metryka strony
Data publikacji : 16.11.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 1131