Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uwaga cudzoziemcy

Nowe zasady od 1 stycznia 2018r. zatrudniania cudzoziemców  związane z pracami sezonowymi oraz wykonywaniem pracy przez cudzoziemców bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

 

         I. Zezwolenie na pracę sezonową  Typ – S

 

Zezwolenie na pracę sezonową będzie nowym typem zezwolenia  wprowadzonym ze względu na konieczność implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Dyrektywa ta nakłada państwa członkowskie m.in.:

 • obowiązek sprawdzenia  kwestii zakwaterowania cudzoziemca,
 • warunków wydania zezwolenia, przedłużenia zezwolenia,
 • umożliwienia odwołania się od decyzji negatywnej.

W celu zapewnienia łatwego dostępu do organu, podobnie jak dotychczas przy rejestracji oświadczeń, właściwym do wydawania zezwoleń na pracę sezonową będzie starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi.

 

Procedura wydania zezwolenia dla cudzoziemca przebywającego poza granicami  RP

( dyrektywowy).

 

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia ( podmiot)

|
V

Weryfikacja przesłanek przez PUP

|
V

Wpis wniosku do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej

( lub odmowa wydania zezwolenia – decyzja adm.)

|
V

Wydanie zaświadczenia o wpisie

|
V

Uzyskanie przez cudzoziemca wizy ( wydaje konsul)oraz wjazd na teren RP

|
V

Złożenie przez pracodawcę oświadczenia o wjeździe cudzoziemca + kopia paszportu +informacja o adresie zakwaterowania

|
V

Wydanie zezwolenia przez PUP (decyzja administracyjna w 3 egz.)

 

 

 

Procedura wydania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

 przebywającego w Polsce

 

Złożenie wniosku

|
V

Weryfikacja przesłanek przez PUP

|
V

Wydanie zezwolenia przez PUP ( decyzja administracyjna w 3 egz.)

 

 

Zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, a dla cudzoziemców przebywających w Polsce, którzy wjechali w innym celu niż praca sezonowa  na okres ważności legalnego pobytu w Polsce. Za legalną pracę cudzoziemca uznaje się pracę od dnia poinformowania Urzędu Pracy o przyjeździe cudzoziemca do RP  do dnia doręczenia zezwolenia.

 

W związku z tym, że zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie do Ministra ds. pracy.

 

Przesłanki uzasadniające wydanie zezwolenia na pracę sezonową

 

 1. Porównywalne wynagrodzenie, nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy prace porównywalną,
 2. Test rynku pracy – nie dotyczy obywateli 6 państw „ oświadczeniowych”, informację starosty wydaje starosta właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy cudzoziemca, a jeżeli specyfika pracy nie pozwala na określenie głównego miejsca jej wykonywania informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o zezwolenie.

 

Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wynosi 30 zł.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową)

- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie lub wniosek o zezwolenie).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie:

73 1020 1042 0000 8102 0379 2793 - numer konta dla zezwoleń na pracę sezonową

 

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na prace sezonową

 

 • dowód osobisty lub paszport podmiotu powierzającego prace, jeżeli jest osobą fizyczną,
 • kopia paszportu cudzoziemca, a gdy nie  przebywa na terenie RP – tylko stronę       z danymi osobowymi,
 • kopie dokumentu pobytowego – gdy przebywa na terenie RP,
 • oryginał informacji starosty – gdy jest wymagana,
 • oświadczenie wg wzoru,
 • dokumenty potwierdzające wymagania podmiotu zatrudniającego, określone w informacji starosty – w przypadkach kiedy jest ona wymagana,
 • dowód wpłaty

 

W przypadku obywateli 6 państw „oświadczeniowych” podmiot może ubiegać się o wpis wielosezonowy, na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie wielosezonowe należy  dodatkowo dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające  powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia sezonowego przynajmniej 1 raz w ciągu ostatnich 5 lat,
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika.

 

 

        II. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem 6 państw „oświadczeniowych”, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych dla pracy sezonowej, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy  przed rozpoczęciem pracy wpisał oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca wykonywana jest na warunkach określonych w oświadczeniu.

 

 

Oświadczenia składamy do właściwego PUP ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu składającego oświadczenie.

 

Opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wynosi 30 zł.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);

- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową)

- dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie lub wniosek o zezwolenie).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie:

95 1020 1042 0000 8102 0379 2785 - numer konta dla oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

 

Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Od decyzji o odmowie wpisania oświadczenia stronie przysługuje odwołanie do Ministra ds. pracy.

 

        Wzory druków oprócz decyzji odmownych stanowią załączniki do rozporządzeń MPRiPS

 

Więcej informacji o zmianach oraz obowiązujące od 01.01.2018r. przepisy

 

 

W związku ze zmianą od 01.01.2018r. przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje,
że rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi odbywać się będzie

do 28 grudnia 2017r. do godz. 16.00

 

Oświadczenia przesłane w dniu 28 grudnia 2017 po godz. 16.00 nie będą

rejestrowane na zasadach obowiązujących w 2017r.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
 2. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 2206).
 10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.
Metryka strony
Data publikacji : 19.12.2017
Data modyfikacji : 29.12.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 1874