Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER.

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 5.02.2018r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia bądź oświadczenie  o zamiarze założenia działalności gospodarczej w trakcie 2 miesięcy po ukończonym udziale w projekcie PO WER. Podjęcie pracy musi być poświadczone umową o pracę na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu.

Realizowane szkolenia muszą odpowiadać na bieżące potrzeby rynku pracy zgodnie z Barometrem zawodów (deficytowych) lub będą zgodne z potrzebami konkretnych pracodawców.

Preferowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników uprawnień, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu. 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

  Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  •  z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem załączonym do wniosku);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim.

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków publicznych koszt szkolenia nie może przekroczyć 8 000,00 zł.

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:

  1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami                               
  2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
  • osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
  • osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno

      3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, numer telefonu: 22 737 62 12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 31.01.2018
Data modyfikacji : 28.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1147