Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że

od dnia 15.02.2018 r. do 16.02.2018. do godz. 15.00

będą przyjmowane:

Wnioski  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Osoby wskazane we wniosku do objęcia kształceniem ustawicznym muszą kwalifikować się co najmniej do jednego z poniższych priorytetów.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki i Polityki  Społecznej

wydatkowania środków KFS w roku 2018:

 

     1.wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

                                        (Barometr zawodów 2018 powiat piaseczyński)

     2.wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

     3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac

      w szczególnych warunkach lub o szczególnym  charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

WYMOGI DODATKOWE:

  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można złożyć tylko w formie papierowej.
  • Pracodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinasowanie kosztów kształcenia  w ramach KFS.
  • O środki z KFS może ubiegać się pracodawca, którego siedziba w powiecie piaseczyńskim znajduje się co  najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których wniosek dotyczy, wykonują pracę w pow. piaseczyńskim.

Kształcenie w ramach KFS powinno dotyczyć szkoleń zawodowych

Ze względu na ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS, w pierwszej kolejności wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom:

  1. Którzy nie uzyskali w ciągu ostatnich trzech lat wsparcia w ramach KFS przyznanego przez tutejszy Urząd Pracy.
  2. Dofinansowanie nie będzie przyznawane pracodawcom, którzy w okresie ostatnich trzech lat dwukrotnie otrzymali dofinansowanie w ramach KFS przyznane przez tutejszy Urząd Pracy.

UWAGA:

Wnioski należy złożyć zszyte bądź w skoroszycie (proszę nie bindować wniosków) z odpowiednią numeracją stron oraz z kolejno ułożonymi załącznikami według wykazu obowiązkowych załączników zawartych we wniosku.

• Wnioski kompletnie złożone pozostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni 

• Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:

           •  niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,

           •  niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U.  z  2016 r. poz. 2155)

•Wnioski złożone poza terminem naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;

•Wnioski należy składać w sekretariacie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20 w godzinach: 8.30-15.00 osobiście bądź listownie.. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, za dzień złożenia wniosku uznawana będzie faktyczna data wpływu wniosku do sekretariatu, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski należy złożyć wyłącznie na druku zamieszczonym pod aktualnym naborem

(tj. 15.02.2018r.– 16.02.2018r.)

 

UWAGA !!!

       Kształcenie ustawiczne w ramach dofinansowania kosztów z KFS nie może rozpocząć się wcześniej niż 18.03.2018 r.

 

Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

 

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

 

Metryka strony
Data publikacji : 31.01.2018
Data modyfikacji : 31.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamila Korzeniewska
Autor :
Liczba wejść: 1859