Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i powyżej, w ramach projektu RPO WM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uprzejmie  informuje, że od dnia 28.02.2018r. do wyczerpania środków będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy spełniają poniższe trzy kryteria, które są obligatoryjne dla wszystkich uczestników: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca niskie kwalifikacje (tj. ukończone wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym: liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

lub

  • kobieta w wieku 30 lat i powyżej

2.

  Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

  Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy

                                                           - I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

 

Osoby składające wnioski zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z zakresu ABC Przedsiębiorczości.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności w ramach projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi Kryteriami.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego doradcy klienta.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737-62-29

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

Metryka strony
Data publikacji : 13.02.2018
Data modyfikacji : 05.06.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 2258