Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia, w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od dnia  01.03.2018r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II (lub z I w uzasadnionych przypadkach) profilem pomocy.

3.

  Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim;

Osoby składające wnioski zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym z zakresu ABC Przedsiębiorczości.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z załączonymi Kryteriami.

Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do swojego doradcy klienta.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 29

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.           

 

Metryka strony
Data publikacji : 13.02.2018
Data modyfikacji : 28.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 2038