Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór o zorganizowanie staży dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 21.03.2018r. do wyczerpania funduszy, w ramach uzupełniającego naboru będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu (4 miejsca) dla osób bezrobotnych w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

1.

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)

lub/i

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

  • osoba w wieku 50 lat i więcej

2.

  Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie

3.

  Osoba bezrobotna z ustalonym - II profilem pomocy

                                                       - I profilem (w uzasadnionych przypadkach)

 

 

Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami i działają na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego/ych po odbyciu stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, na co najmniej ½ etatu w przypadku umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej również na co najmniej 3 miesiące, zapewniając co najmniej minimalne wynagrodzenie (lub w przypadku umowy o dzieło wartość umowy musi być równa lub wyższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – od 1.01.2018r. wynosi 2 100,00zł brutto).

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 21

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.    

 

Metryka strony
Data publikacji : 21.03.2018
Data modyfikacji : 16.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 635