Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Przypomnienie o trwającym naborze z Prac Interwencyjncyh w ramach programu RPO WM

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 02.01.2018r. do wyczerpania funduszy są  przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych (dla 30 osób bezrobotnych) w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pracodawca/przedsiębiorca może uzyskać refundację w ramach prac interwencyjnych  na podstawie Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:

  • okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 9 miesięcy
  • okres refundacji: do 6 miesięcy
  • wysokość miesięcznej refundacji:  określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty
  • zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm.) oraz zgodnie z warunkami realizowanego projektu w ramach RPO WM

 

Projekt skierowany jest do pracodawców/przedsiębiorców, którzy zorganizują miejsce pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

-osoby w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres 12 miesięcy)

lub/i

- osoby w wieku 50 lat i powyżej

lub/i

- osoby w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.    

 

Metryka strony
Data publikacji : 16.04.2018
Data modyfikacji : 07.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 478