Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Uzupełniający nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER.

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że w dniach 14-18.05.2018r. będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu (na okres od 3 do 8 miesięcy) dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria: 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:

1.

Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

3.

Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

4.

Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

 

 

Osoby do 25 roku życia muszą rozpocząć udział w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP, zgodnie z oświadczeniem);
  • z wykształceniem maksymalnie średnim.

Wnioskodawcy składający wnioski będą zobowiązani w ciągu 30 dni po odbyciu stażu do zatrudnienia bezrobotnego/ych na podstawie umowy o pracę (co najmniej ½ etatu) na okres minimum 3 miesięcy.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 21

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.  

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 10.05.2018
Data modyfikacji : 10.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 930