Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że

od dnia 15.10.2018 r. do 16.10.2018 r. do godz. 15.00

będą przyjmowane:

Wnioski  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków rezerwy

Środki jakimi dysponuje urząd: 145.400,00 zł

WAŻNE! aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

musi zostać spełniony co najmniej jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy 

PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW REZERWY KFS W ROKU 2018

a) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Barometr zawodów 2018 powiat piaseczyński

 

  b) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Szkolenia muszą rozpocząć się w 2018 r.,  jednakże nie  wcześniej niż 19.11.2018 r.

O środki z KFS może ubiegać się Pracodawca, którego siedziba w powiecie piaseczyńskim znajduje się co najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których wniosek dotyczy wykonują prace na terenie powiatu piaseczyńskiego.

UWAGA:

  • Wnioski należy złożyć zszyte lub zbindowane, z odpowiednią numeracją stron oraz z kolejno ułożonymi załącznikami według wykazu obowiązkowych załączników zawartych we wniosku
  • Wnioski kompletnie złożone pozostaną rozpatrzone do dnia 09.11.2018 r.
  • Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:
  • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
  • niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • Wnioski złożone po zakończeniu naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;
  • Wnioski należy składać w sekretariacie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul.Szkolna 20 w godzinach: 8.30-15.00 osobiście bądź listownie. Za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu wniosku do Urzędu.
  • Wnioski należy złożyć wyłącznie na druku zamieszczonym pod aktualnym naborem (tj.15.10.2018 – 16.10.2018)

 Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 01.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Pszkit
Autor :
Liczba wejść: 613