Polecamy

Formy aktywizacji
Kreator CV
Statystyki bezrobocia

Przedłużenie naboru wniosków ze środków KFS z limitu podstawowego

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że wydłuża tarmin składania wnioskow

do dnia 12.12.2018 r.  do godz. 15.00

będą przyjmowane:

Wnioski  o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z limitu podstawowego

Urząd dysponuje kwotą: 51.701,00 zł z limitu podstawowego

WAŻNE! aby skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi zostać spełniony co najmniej jeden priorytet wydatkowania określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS  ROKU 2018

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;                   

 Barometr zawodów 2018

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Szkolenia muszą rozpocząć się w 2018 r.,  jednakże nie  wcześniej niż 19.12.2018 r.

Pracodawca może złożyć tylko jeden wniosek z danego naboru (w ramach limitu podstawowego z priorytetów MRPiPS lub ze środków rezerwy z priorytetów Rady Rynku Pracy)

O środki z KFS może ubiegać się Pracodawca, którego siedziba w powiecie piaseczyńskim znajduje się co najmniej od 6 miesięcy oraz pracownicy których wniosek dotyczy wykonują prace na terenie powiatu piaseczyńskiego i zatrudnieni są co najmniej na ½ etatu.

UWAGA:

 • Wnioski należy złożyć zszyte lub zbindowane, z odpowiednią numeracją stron oraz z kolejno ułożonymi załącznikami według wykazu obowiązkowych załączników zawartych we wniosku
 • Wnioski kompletnie złożone pozostaną rozpatrzone do dnia 18.12.2018 r.

Wnioski pozostaną bez rozpatrzenia w przypadku:

 • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,
 • niezłożenia załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tj.
 1. zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis (załącznik nr 4),
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy  z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
 3. kopie dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu,
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego.

W przypadku niezałączenia w/w załączników urząd nie wzywa do uzupełnienia.

 • Wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
 • Wnioski złożone po zakończeniu naboru zostaną rozpatrzone negatywnie;
 • Wnioski należy składać w sekretariacie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20 w godz.8.30-15.00 osobiście bądź listownie. Za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu wniosku do Urzędu.
 • Wnioski należy złożyć wyłącznie na druku zamieszczonym pod aktualnym naborem

 Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na  podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania środków nie podlega odwołaniu.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 12

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 14.11.2018
Data modyfikacji : 05.12.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Emilia Pszkit
Autor :
Liczba wejść: 485