Profilowanie pomocy dla osoby bezrobotnej

Urząd pracy niezwłocznie po zarejestrowaniu się osoby bezrobotnej w urzędzie pracy zobowiązany jest ustalić profil pomocy, który zawierać będzie właściwy ze względu na potrzeby zakres form pomocy oferowanych przez urząd pracy.

Przy ustalaniu profilu pomocy urząd dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Określając oddalenie od rynku pracy powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę czynniki utrudniające bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy:

 • wiek,
 • płeć,
 • poziom wykształcenia,
 • umiejętności,
 • uprawnienia
 • doświadczenie zawodowe,
 • stopień niepełnosprawności określony posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • czas pozostawania bez pracy,
 • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy
 • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.

Określając gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy:

 • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
 • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
 • dyspozycyjność,
 • powody skłaniające do podjęcia pracy,
 • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
 • dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

Urząd Pracy uzyskuje informacje niezbędne do określenia oddalenia bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z bezrobotnym przez doradcę klienta. Pozyskane informacje są przetwarzane z wykorzystaniem narzędzia do profilowania pomocy dla bezrobotnych.

Po ustaleniu profilu pomocy, urząd pracy informuje bezrobotnego, jakimi formami pomocy może zostać objęty w ramach ustalonego profilu pomocy.

Urząd pracy może ustalić jeden z trzech profili pomocy:

 1. profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy takie jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony.
 2. profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja.
 3. profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Indywidualny Plan Działania (IPD)

Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy jest realizowana przez powiatowy urząd pracy na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego planu działania.
Indywidualny plan działania określa w szczególności:

 • działania możliwe do zastosowania przez urząd w ramach pomocy określonej w ustawie;
 • działania przewidziane do samodzielnej realizacji w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowana liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

 

Indywidualny plan działania zostanie przygotowany nie później niż 60 dni od dnia określenia profilu pomocy.

Pomoc przewidziana w ramach określonego profilu pomocy realizowana będzie na podstawie indywidualnego planu działania, w okresie nie dłuższym niż:

 1. 180 dni dla profilu pomocy I;
 2. 540 dni dla profilu pomocy II;
 3. 720 dni dla profilu pomocy III.

Powiatowy urząd pracy, w okresie realizacji IPD, co najmniej raz na 60 dni kontaktuje się z bezrobotnym, w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego. Kontakt z bezrobotnym może być realizowany w formie spotkania z bezrobotnym, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Powiatowy urząd pracy może ponownie ustalić profil pomocy, jeżeli w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach IPD nastąpi zmiana sytuacji bezrobotnego, uznana przez powiatowy urząd pracy lub bezrobotnego za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy.

Jeżeli w wyniku realizacji IPD nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy, powiatowy urząd pracy dokonuje analizy realizacji IPD i ponownie ustala profil pomocy.

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 28.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 36417