Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w imieniu Starosty Piaseczyńskiego  może przyznać na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia, bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalność gospodarczą, jeżeli:

  • za ich wykonywanie będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadziła działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie bezrobotnej dla której ustalono I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. i poz. 1149)

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli osoba bezrobotna otrzyma bon na zasiedlenie, zobowiązana jest:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawowe akty prawne:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 66n (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel. (022) 73 76 229/214

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 13.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4387