Bon zatrudnieniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w imieniu Starosty Piaseczyńskiego, może przyznać na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany osobie bezrobotnej dla której ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą. Na podstawie zawartej umowy wypłacana jest pracodawcy refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  2. kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 66 m (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20 pokój nr 12

Tel. (022)73 76 221

 

Pliki do pobrania

  • Ustawa
    709.42 KB
    19.11.2014 13:59
    04.08.2017 12:19
Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 15.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4282