Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na podjecie działalności gospodarczej może otrzymać osoba niepełnosprawna (bezrobotna lub poszukująca pracy), która w przeszłości nie korzystała ze środków publicznych na ten cel. Środki  mogą być przeznaczone na podjęcie działalności:

 • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w    tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
 • c) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • d) ponowne podjęcie działalności, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

 

Wniosek składa się do Starosty właściwego  ze względu na miejsce zarejestrowania  jako osoba niepełnosprawna (bezrobotna lub poszukująca pracy) niepozostająca w zatrudnieniu.

Przy  rozpatrzeniu wniosku brane są pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które maja być przeznaczone środki,
 • popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowana działalność,
 • kalkulacje wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy.
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

Wniosek ten określa:

 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności ( PKD);
 • wyszczególnienie kosztów i  wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania;
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • proponowana formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

 

Wysokość  dofinansowania  może wynieść do 15-krotnosci przeciętnego wynagrodzenia. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

Podstawowe akty prawne:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018r. poz. 511)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 paździenik 2007 r. . w sprawie  przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015r. poz. 102)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 12

Tel.  (022) 73 76 221

Metryka strony
Data publikacji : 21.04.2015
Data modyfikacji : 15.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 4135