Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu  środki na podjęcie działalności gospodarczej,  w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż     6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego wysokość dotacji nie może przekraczać:

 1. 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni,
 2. 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej .

Wniosek ten określa:

 1. kwotę wnioskowanych środków;
 2. rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 3. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności ( PKD);
 4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania;
 5. specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania;
 6. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. proponowana formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Wniosek może być przez starostę uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego warunków Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także Kryteriów przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczejzatwierdzonych przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności i spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 14.07.2017r. poz.1380)(do pobrania tu)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 14.07.2017r. poz.1379) (do pobrania tu

Bliższe informacje:

Informacja telefon: (022) 73 76 226 

Doradca klienta Piaseczno ul. Szkolna 20, pokój nr.14 ( osoby z prawem do zasiłku) oraz ul. Chyliczkowska 14, ( pozostałe osoby-stanowisko przydzielone do doradcy klienta)  ul. Szkolna 20,  pokój nr 11 Tel.  (022) 73 76 229

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 24.10.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 25764