Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjecie działalności gospodarczej jest instrumentem rynku pracy skierowanym do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 61 t oraz 61g ustawy z dnia 14 marca 2014r. zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2014 poz. 598), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada 201r., będą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m. in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.

Środki na uruchomienia programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014-2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program będzie realizowany do 2021 roku.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com  ww.tise.pl lub pod nr telefonu: 22 636 07 40

Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

  • osoba bezrobotna,
  • poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • student ostatniego roku studiów.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości do 100 % kosztów podjęcia działalności nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Pożyczek na podjęcie działalności udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może zostać udzielona osobom:

  1. niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  2. niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej,
  3. nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.

Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanej pożyczki jest weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielanej pożyczki.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy pożyczkobiorca korzysta z karencji w spłacie kapitału, bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji.

Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego lub prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 61e pkt. 2 (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20 pokój nr 11

Tel. (022)73 76 229

 

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5446