Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy adresowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Stanowi on gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Bon stanowi kwotę do 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Piasecznie, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bon szkoleniowy może zostać przyznany osobie bezrobotnej dla której ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).


Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania (IPD).

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym finansowaniu podlegają (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie zwrotu kosztów badań osobie bezrobotnej;

 3. przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  1. do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

  2. powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  1. do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

  2. powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

  3. powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.


Urząd może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez osobę bezrobotną w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.
Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

Szkolenia mogą być realizowane wyłącznie w instytucjach szkoleniowych posiadających aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy  właściwy ze względu na siedzibę instytucji http://stor.praca.gov.pl/
  

Podstawy prawne:


1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 13

Tel. (022) 73 76 212

 

 
Metryka strony
Data publikacji : 07.01.2015
Data modyfikacji : 02.02.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 4135