Szkolenia

S Z K O L E N I E - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez starostę jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze  środków programów Unii Europejskiej, i polega na:

 1. finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym,
 2. wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia,
 3. finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania związanych z udziałem w szkoleniach,
 4. finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do udziału w szkoleniu.

Skierowanie na szkolenie  z Funduszu Pracy może otrzymać:

 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy, która:
  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy,
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 3. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
  w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać:

 1. do 6 m-cy;
 2. nie dłużej niż 12 m-cy w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie;
 3. do 12 m-cy w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych;
 4. nie dłużej niż 24 m-ce w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie.

 

Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia,  a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kompletny wniosek o skierowanie na wskazane szkolenie wnioskodawca składa na właściwym formularzu, wypełnionym w sposób czytelny i jednoznaczny wraz ze wskazaniem w jaki sposób szkolenie przyczyni się do podjęcia zatrudnienia.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Stanowisko Starosty, w sprawie wniosku, nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niego odwołanie na podstawie przepisów kpa.

Skierowanie na szkolenie uzależnione jest od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Piasecznie, tj. od wysokości limitów środków Funduszu Pracy jakimi dysponuje PUP w danym roku.

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę, w szczególności:

 1. konieczność zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
 3. utrata zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 5. zapotrzebowanie na rynku pracy na kwalifikacje, które Wnioskodawca uzyska w wyniku ukończenia szkolenia,
 6. opinię doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
 7. czy Wnioskodawca posiada propozycję pracy pod warunkiem ukończenia szkolenia lub planuje podjąć działalność gospodarczą,
 8. czy Wnioskodawca korzystał już wcześniej ze szkoleń lub studiów podyplomowych bądź innych form aktywizacji zawodowej finansowanych przez PUP,
 9. jeżeli korzystał z w/w form to czy po ukończeniu podjął pracę lub działalność gospodarczą,
 10. realizacje przez Wnioskodawcę obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności:
  1. czy nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. czy nie był pozbawiony statusu osoby bezrobotnej/ poszukującego pracy z powodu nie stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie w wyznaczonych terminach.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie  120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.


Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Stypendium nie przysługuje osobie poszukującej pracy oraz pracownikowi oraz osobie wykonującej inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanej pomocą w rozwoju zawodowym.

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Skierowany na szkolenie bezrobotny w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

 

Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenie szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zwrot kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie uwarunkowany jest dostępnością środków finansowych na ten cel.


Starosta, na wniosek bezrobotnego, może wyrazić zgodę na częściowe sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia, jeżeli skierowanie na to szkolenie nastąpiło na prośbę bezrobotnego albo organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.

UWAGA !

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, której fakt został potwierdzony stosownych dokumentem (umowa o pracę, wpis do działalności gospodarczej).


K O S Z T   S Z K O L E N I A    O Z N A C Z A:

 1. uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 2. koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b, tj.: bezrobotny skierowany na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą,
 3. koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 4. koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 5. koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.


Informacje o naborze wniosków na szkolenia dostępne są:

 1. na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie,
 2. na stronie internetowej urzędu www.pupiaseczno.com
 3. bezpośrednio u doradcy klienta bądź w dziale szkoleń pok. 13

Osoba skierowana na szkolenie zobowiązana jest do:

 1. regularnego uczęszczania na zajęcia, realizowania programu szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkoleniowej,
 2. każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie 3 dni od daty jej wystąpienia,
 3. przystąpienia do egzaminu końcowego w terminie przewidzianym programem szkolenia,
 4. przedstawienia w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty jego zakończenia.


Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który:

 1. z własnej winy przerwał szkolenie,
 2. po skierowaniu nie podjął szkolenia, pozbawienie statusu następuje od następnego dnia po dniu skierowania,
 3. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres:
  1. 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  2. 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  3. 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie inicjuje i organizuje szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 3. utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie może skierować osobę niepełnosprawną na szkolenie:

 1. z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,
 2. wskazane przez osobę, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony zostanie przynajmniej jeden z warunków.

Szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Koszt szkolenia ze środków PFRON nie może przekroczyć dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia i obejmuje w szczególności:

 1. uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej,
 2. koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,
 3. koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo całości,
 4. koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 5. koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 6. koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych  i usług rehabilitacyjnych.

Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.
Koszty szkolenia są finansowane ze środków PFRON.
Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem ukończenia  szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

   Szkolenia mogą być realizowane wyłącznie w instytucjach szkoleniowych posiadających aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy  właściwy ze względu na siedzibę instytucji http://stor.praca.gov.pl/
  

Podstawy prawne:


1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781)

 

Bliższe informacje:

 

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 13

Tel. (022) 73 76 212

 

Metryka strony
Data publikacji : 13.08.2014
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 17420