Przyznanie statusu poszukującego pracy

Poszukującym pracy może być osoba która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów

 • o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym,

 • niepozostaje w zatrudnieniu lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej będąca opiekunem osoby niepełnosprawnej z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie i zasiłków dla opiekunów,

 • w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy (poszukujący pracy absolwent).

Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy.


 

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport

 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,

 • świadectwa pracy,

 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.

 • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Od 27.05.2013r. jest również możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy,

w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wypełniając formularz elektroniczny, niezbędne będzie podanie wymaganych danych

i zeskanowanie odpowiednich dokumentów. Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisu osobistego weryfikowanego certyfikatem podpisu osobistego.

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r.w sprawie rejestracji bezrobotnych
  i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. Poz.1299) (do pobrania tu)

Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226
Metryka strony
Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 03.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 2824