Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 1. Nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w punkcie 5 a-c  niniejszej informacji.

 2. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.
  Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.

 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładów.

 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.

 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 • Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a w/w ustawy, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w pkt 5 a-c niniejszej informacji.

 • Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w  pkt 5 a-c, w zależności od liczby niestawiennictw.

 • Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

 • Z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres wskazany w pkt 5 a-c niniejszej informacji.

 • Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 • Z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres wskazany w  pkt 5 a-c niniejszej informacji.

 • Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w  pkt 5 a-c niniejszej informacji.

 • Dla ustalenia okresu, na który następuje pozbawienie statusu bezrobotnego, uwzględniane są łącznie wszystkie odmowy, niepodjęcia oraz przerwania form aktywizacji, o których mowa w pkt 1, 5, 5a, 8, 9, 9a, 10 niniejszej informacji ( art. 33 ust. 4h ustawy).

 • Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (nie dotyczy niezdolności do pracy związanej z ciążą, z wyłączeniem, przypadku złożenia wniosku o pozbawienia statusu przez samą bezrobotną).

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych 
  i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299) (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20

Tel.  (022) 73 76 227

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2014
Data modyfikacji : 09.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2460