Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

  1. nie utrzymuje kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie (na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy),

  2. nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa),

  3. nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a ustawy, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy (na okres 120 dni od dnia od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia),

  4. złożyła wniosek o rezygnacje z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia (art. 33 ust. 4c ustawy).

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r.w sprawie rejestracji bezrobotnych
    i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. Poz.1299) (do pobrania tu)


 

Stanowiska ds. rejestracji
znajdują się w siedzibie PUP w Piasecznie
przy ul. Szkolnej 20


 

Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76227 lub (022) 73 62 226
Metryka strony
Data publikacji : 08.01.2015
Data modyfikacji : 09.01.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 1715