Obowiązki poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,

  • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,

  • przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,

  • przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,

  • przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

  • przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

  • zawiadomić powiatowy urząd pracy osobiście, albo za pośrednictwem formularza elektronicznego – o wszelkich zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia (§ 8 ust. 9 rozp.)

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.z 2012r. poz.1299) (do pobrania tu)


Bliższe informacje:
Piaseczno, ul. Szkolna 20
Tel. (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226
Metryka strony
Data publikacji : 08.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 2004