ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY REJESTRACJI

       

 

 ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY REJESTRACJI (ORYGINAŁY)

 1. dowód osobisty  albo inny dokument tożsamości
 2. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały (w przypadku braku dowodu osobistego lub braku takiej informacji w dowodzie osobistym ) lub WAŻNE potwierdzenie  o wymeldowaniu z pobytu stałego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym
 3. świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
 4. wszystkie świadectwa pracy (wraz z wypowiedzeniem z ostatniego zakładu pracy) oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień. Świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy tj. posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną i podpis osoby wystawiającej świadectwo
 5. w przypadku braku świadectw pracy zaświadczenie o okresie zatrudnienia z informacją o wymiarze czasu pracy, urlopie bezpłatnym i wychowawczym
 6. potwierdzenie z ZUS-u okresu przebywania na zasiłku: chorobowym, rehabilitacyjnym, macierzyńskim ze wskazaniem podstawy wymiaru jego naliczania w przypadku przebywania na w/w zasiłku po ustaniu stosunku pracy w okresie ostatnich 18 miesięcy
 7. orzeczenie o niepełnosprawności- w przypadku posiadania grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności
 8. potwierdzenie z ZUS-u okresu pobierania renty- w przypadku pobierania renty w 18 miesiącach przed rejestracją
 9. dokument potwierdzający przychodyw przypadku uzyskiwaniu przychodów innych niż z zatrudnienia  
 10. zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna z powodem i datą utraty tego prawa
 11. zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające wysokość renty rodzinnej w przypadku jej pobierania
 12. w przypadku osób, które dokonały wyboru pobierania renty rodzinnej, w sytuacji gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy - zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania w/w świadczenia
 13. w przypadku osób, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych – zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres sprawowania osobistej opieki
 14. dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z ostatnich 18 m-cy (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto oraz informacją o odprowadzanych składkach na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne)
 15. zaświadczenie o okresie zatrudnienia, o wysokości wynagrodzenia na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę z informacją o wysokości wynagrodzenia brutto, odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)
 16. w przypadku braku informacji w CEIDG decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczych z ewidencji lub wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej
 17. zaświadczenie z ZUS-u w jakim okresie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą  wymiaru składek w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy
 18. książeczka wojskowa - w przypadku odbytej służby wojskowej
 19. nakaz płatniczy z gminy - w przypadku bycia właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego
 20. akty urodzenia oraz PESELE dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
 21. orzeczenie o niepełnosprawności dzieckaw przypadku zgłaszania dziecka ze stopniem niepełnosprawności do ubezpieczenia zdrowotnego
 22. dowód osobisty współmałżonka  - w przypadku zgłaszania współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego
 23. dokument potwierdzający zmianę stanu cywilnego - w przypadku zmiany nazwiska (akt małżeństwa,   orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie)
 24. w przypadku rejestracji cudzoziemca - paszport, karta pobytu, zezwolenie pobytowe, PESEL, potwierdzenie zameldowania, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i okresy zatrudnienia przetłumaczone na język polski
 25. świadectwo zwolnienia - w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności
 26. dokument potwierdzający wykonywanie pracy w okresie pozbawienia wolności wraz z potwierdzeniem wynagrodzenia brutto (z wyszczególnieniem każdego miesiąca) ze wskazaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - w przypadku pracy w okresie pozbawienia wolności
 27. zaświadczenie z ZUS potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy uaktywniającej.

UWAGA!!!!

JEŚLI OSTATNIA PRACA WYKONYWANA BYŁA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE NALEŻY POBRAĆ DRUK Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie i wypełnić u pracodawcy.
 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych 
  i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299) (do pobrania tu)

 

Stanowiska ds. rejestracji
znajdują się  w siedzibie PUP w Piasecznie
przy ul. Szkolnej 20

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 07.01.2015
Data modyfikacji : 25.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 23012