ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY REJESTRACJI

         ZESTAW  DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH  PRZY  REJESTRACJI  (ORYGINAŁY)

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt czasowy lub stały

 2. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały (w przypadku braku dowodu osobistego lub braku takiej informacji w dowodzie osobistym ) lub WAŻNE potwierdzenie o wymeldowaniu z pobytu stałego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym

 3. świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe

 4. wszystkie świadectwa pracy (wraz z wypowiedzeniem z ostatniego zakładu pracy) oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień

 5. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac- w przypadku posiadania przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy

 6. potwierdzenie z ZUS-u okresu przebywania na zasiłku: chorobowym, rehabilitacyjnym, macierzyńskim z podstawą wymiaru jego naliczania - przypadku przebywania na w/w zasiłku po ustaniu stosunku pracy

 7. orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku posiadania grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności

 8. decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy - w przypadku płatnej grupy inwalidzkiej

 9. potwierdzenie z ZUS-u okresu pobierania rentyw przypadku pobierania renty w 18 miesiącach przed rejestracją

 10. dokument potwierdzający przychodyw przypadku uzyskiwaniu przychodów innych niż z zatrudnienia

 11. dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z ostatnich 18 m-cy (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)

 12. zaświadczenie o okresie zatrudnienia, o wysokości wynagrodzenia i o odprowadzanych składkach ZUS - w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia(z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto

 13. w przypadku braku informacji w CEIDG decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczych z ewidencji lub wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej

 14. potwierdzenie z ZUS-u w jakim okresie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy z podstawą wymiaru składki

 15. książeczka wojskowa - w przypadku odbytej służby wojskowej

 16. nakaz płatniczy z gminy - w przypadku bycia właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego

 17. akty urodzenia oraz PESELE dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

 18. orzeczenie o niepełnosprawności dzieckaw przypadku zgłaszania dziecka ze stopniem niepełnosprawności do ubezpieczenia zdrowotnego

 19. dowód osobisty współmałżonka - w przypadku zgłaszania współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego

 20. dokument potwierdzający zmianę stanu cywilnego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym (akt małżeństwa, orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie)

 21. w przypadku rejestracji cudzoziemca - paszport, karta pobytu, PESEL, zezwolenie pobytowe, potwierdzenie zameldowania, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i okresy zatrudnienia przetłumaczone na język polski

 22. świadectwo zwolnienia - w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności

 23. dokument potwierdzający wykonywanie pracy w okresie pozbawienia wolności wraz z potwierdzeniem wynagrodzenia brutto
  (z wyszczególnieniem każdego miesiąca) - w przypadku pracy w okresie pozbawienia wolności

 24. zaświadczenie z ZUS potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy uaktywniającej wraz z podstawą ubezpieczenia

UWAGA!!!!

JEŚLI OSTATNIA PRACA WYKONYWANA BYŁA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE NALEŻY POBRAĆ DRUK Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie i wypełnić u pracodawcy.
 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych 
  i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299) (do pobrania tu)

 

Stanowiska ds. rejestracji
znajdują się  w siedzibie PUP w Piasecznie
przy ul. Szkolnej 20

 

Załączniki do strony

Metryka strony
07.01.2015
16.03.2016Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor: Karol Wiśniewski