Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany w żadnej miejscowości - do PUP, na którego obszarze działania przebywa. Od 27.05.2013r. osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy może przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu dane za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Po przekazaniu w trybie elektronicznym wymaganych danych, powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia ich przekazania – w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów, złożenia wymaganych oświadczeń i dokonania rejestracji. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w ustalonym terminie, przekazane dane będą usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

ZESTAW DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY REJESTRACJI (ORYGINAŁY)

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania na pobyt czasowy lub stały
 2. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały (w przypadku braku dowodu osobistego lub braku takiej informacji w dowodzie osobistym ) lub WAŻNE potwierdzenie  o wymeldowaniu z pobytu stałego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym
 3. świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończonych szkoleniach
 4. wszystkie świadectwa pracy (wraz z wypowiedzeniem z ostatniego zakładu pracy) oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień
 5. dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac- w przypadku posiadania przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
 6. potwierdzenie z ZUS-u okresu przebywania na zasiłku: chorobowym, rehabilitacyjnym, macierzyńskim z podstawą wymiaru jego naliczania - przypadku przebywania na w/w zasiłku po ustaniu stosunku pracy
 7. orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku posiadania grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności
 8. decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy - w przypadku płatnej grupy inwalidzkiej
 9. potwierdzenie  z ZUS-u okresu  pobierania renty – w przypadku pobierania renty w 18 miesiącach przed rejestracją
 10. dokument potwierdzający przychody – w przypadku uzyskiwaniu przychodów innych niż z zatrudnienia
 11. dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia - w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z ostatnich 18 m-cy (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)
 12. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia i o odprowadzanych składkach ZUS - w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (z wyszczególnieniem każdego miesiąca brutto)
 13. w przypadku braku informacji w CEIDG decyzje o wykreśleniu działalności gospodarczych z ewidencji lub wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej
 14. potwierdzenie z ZUS-u w jakim okresie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy z podstawą wymiaru składki
 15. książeczka wojskowa - w przypadku odbytej służby wojskowej
 16. nakaz płatniczy z gminy - w przypadku bycia właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego
 17. akty urodzenia oraz PESELE dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego
 18. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka – w przypadku zgłaszania dziecka ze stopniem niepełnosprawności do ubezpieczenia zdrowotnego
 19. dowód osobisty współmałżonka (decyzja z Urzędu Skarbowego lub PIT) - w przypadku zgłaszania współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego
 20. dokument potwierdzający zmianę stanu cywilnego - w przypadku braku takiej informacji w dowodzie osobistym (akt małżeństwa, orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie)
 21. w przypadku rejestracji cudzoziemca - paszport, karta pobytu, PESEL, potwierdzenie zameldowania, dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły i okresy zatrudnienia przetłumaczone na język polski
 22. świadectwo zwolnienia - w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności
 23. dokument potwierdzający wykonywanie pracy w okresie pozbawienia wolności wraz z potwierdzeniem wynagrodzenia brutto (z wyszczególnieniem każdego miesiąca) - w przypadku pracy w okresie pozbawienia wolności

UWAGA!!!!

JEŚLI OSTATNIA PRACA WYKONYWANA BYŁA NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIE NALEŻY POBRAĆ DRUK Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie i wypełnić u pracodawcy.
 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie  rejestracji bezrobotnych 
  i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r. poz. 1299) (do pobrania tu)

 

Stanowiska ds. rejestracji
znajdują się  w siedzibie PUP w Piasecznie
przy ul. Szkolnej 20

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20

Tel.  (022) 73 76 227 lub (022) 73 62 226

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 20.08.2014
Data modyfikacji : 05.04.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5818