Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
  2. 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt 1, oraz 12 miesięcy w przypadku, o którym mowa w pkt 2.

W przypadku niewywiązania się z w/w warunków, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, dalszego zatrudnienia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty, wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 60d (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20 pokój nr 12

Tel. (022) 73 76 221

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 15.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5286