Grant na telepracę

Grant na telepracę jest świadczeniem, które może być przyznane na podstawie zawartej umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

W ramach grantu na telepracę może być zatrudniony:

  • skierowany bezrobotny rodzic powracający rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
  • bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant na telepracę przysługuje jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy II lub III (w ramach programu specjalnego) zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

  1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  4. dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, w imieniu którego działa dyrektor PUP, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Niewywiązanie się z warunku, wymaganego okresu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy, lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 60a (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20 pokój nr 13

Tel. (022)73 76 212

 

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 3552