Refundacja składek ZUS

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w imieniu Starosty Piaseczyńskiego może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, zwaną dalej „refundacją składek ZUS”.

Refundacja składek ZUS nie może być przyznana pracodawcy, jeżeli znajduje się on w stanie likwidacji, upadłości.

W ramach refundacji składek ZUS zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.)

Refundacja składek ZUS stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

 

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej Wniosek o przyznanie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:

 • podpisanie umowy przewidującej jednorazową refundację poniesionych kosztów 
  z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
  , w której zostaną określone warunki zatrudnienia bezrobotnych,
 • podpisanie umowy/ów o pracę ze skierowanym/i przez Powiatowy Urząd Pracy 
  w Piasecznie bezrobotnym/i zgodnie z Kodeksem pracy.

Refundacja składek ZUS nastąpi pod warunkiem, że:

 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony,

Kwota refundacji składek  nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Informację o maksymalnej kwocie refundacji obecnie obowiązującej do pobrania tu.(link do „Obowiązujących wskaźników i stawek”)

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864) (do pobrania tu)
 3. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) (do pobrania tu)
 4. Rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) (do pobrania tu)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014) (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel. (022) 73 76 214

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5058