Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę niezatrudniającego pracownika, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą (w imieniu, którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie) i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych

Pracodawca/przedsiębiorca może uzyskać refundację w ramach prac interwencyjnych  na podstawie zapisów ustawy:

 1. Art. 51 zgodnie z n/w zasadami:
 • okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 9 miesięcy
 • okres refundacji: do 6 miesięcy
 • wysokość miesięcznej refundacji:  określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty
 • zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.)

2. Art. 56 zgodnie z n/w zasadami:

 • okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 18 miesięcy
 • okres refundacji: 12 miesięcy
 • wysokość miesięcznej refundacji:  określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty
 • zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 ze zm.)

3. Art. 59 zgodnie z n/w zasadami:

 • okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 30 miesięcy
 • okres refundacji: 24 miesięcy
 • wysokość miesięcznej refundacji:  określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do 50% minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty
 • zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne po 50 roku życia dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.)

Wysokość i okres refundacji uzależniona jest od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Informację o maksymalnej kwocie refundacji obecnie obowiązującej do pobrania tu.(link do „Obowiązujących wskaźników i stawek”)

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych powyżej powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przez skierowanego  bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem danego okresu po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Refundacja w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Zainteresowany pracodawca/przedsiębiorca powinien złożyć Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:

 • podpisanie umowy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, w której zostaną określone warunki zatrudnienia bezrobotnych,
 • podpisanie umowy/ów ze skierowanym/i przez Powiatowy Urząd Pracy 
  w Piasecznie bezrobotnym/i zgodnie z Kodeksem pracy.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864) (do pobrania tu)
 3. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) (do pobrania tu)
 4. Rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) (do pobrania tu)
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014) (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel. (022) 73 76 214

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Data modyfikacji : 13.02.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4478