Przygotowanie zawodowe dorosłych

Pobierz wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych

W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.02.2009 r. wprowadzono nowy instrument przygotowanie zawodowe dorosłych umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zwiększy to uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom pracodawców.

Kształcenie odbywać się będzie w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna osoby uczącej się o odpowiednich kwalifikacjach. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane w oparciu o program ukierunkowany na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej opracowany przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową i kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Program praktycznej nauki zawodu musi być opracowany z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu a egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy przeprowadzany będzie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmować będzie co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i będzie realizowane u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii, która będzie prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

  • Praktycznej nauki zawodu dorosłych
  • Przyuczenia do pracy dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje izb rzemieślniczych.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję lub jednostkę szkoleniową.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku, a dla bezrobotnych posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe, bez kwalifikacji zawodowych oraz powyżej 50 roku życia - 120 % kwoty zasiłku.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Aby zachęcić pracodawców do przyjmowania osób kierowanych na przygotowanie dorosłych pracodawcy będzie przysługiwać refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne - 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc aktywizacji dla jednej osoby). Pracodawcy będzie przysługiwać również premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie złoży egzamin końcowy (kwota iloczynu 400 zł i liczby miesięcy realizacji programu). Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy będą opłacone również koszty egzaminów.

W przypadku obu form przygotowania zawodowego dorosłych absolwent uzyskuje dokument (świadectwo/zaświadczenie potwierdzający zdobyte kwalifikacje lub umiejętności), mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego.

 

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 13

Tel. (022) 73 76 212

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 2187