Refundacja części kosztów za wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

REFUNDACJA CZĘŚCI  KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZIENIE, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

  Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. wszedł nowy instrument rynku pracy:

„Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia”

Wysokość refundacji zostanie wcześniej ustalona i nie będzie mogła przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 Refundacja będzie mogła być przyznana pracodawcy ( tj. jednostce organizacyjnej chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobie fizycznej, jeżeli zatrudniają oni co najmniej jednego pracownika) oraz przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracownika.

Pracodawcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą do zatrudnienia  skierowanych  bezrobotnych  w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji, ale również przez kolejne 12 miesięcy. Niewywiązanie się z obowiązków skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania starosty.    

 Do zwrotu nie będą zobowiązani pracodawcy, z którymi skierowany bezrobotny rozwiąże umowę bądź zostanie zwolniony  dyscyplinarnie. W takich przypadkach urząd pracy skieruje kolejną osobę bezrobotną. W razie braku możliwości uzupełnienia braków kadrowych przez urząd otrzymane wsparcie za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu, nie podlega zwrotowi.                                                          

Nie wszyscy pracodawcy będą mogli jednak liczyć na wsparcie z urzędu. Zgodnie z założeniami nowelizacji, refundacja nie przysługuje pracodawcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Informacje o naborach wniosków w ramach tej formy pomocy będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej  www.puppiaseczno.com

Refundacja może zostać przyznana pracodawcy (tj. jednostce organizacyjnej, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobie fizycznej, jeżeli zatrudniają oni co najmniej jednego pracownika) oraz przedsiębiorcy nie zatrudniającemu pracownika, na okres12 miesięcy.

Pracodawcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą do zatrudnienia  skierowanych  bezrobotnych  w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji, ale również przez kolejne 12 miesięcy.

 

Skierowanie  do pracy w ramach przedmiotowej formy mogą otrzymać osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, dla których został ustalony II profil pomocy.

 

 Refundacja stanowi dla pracodawcy lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą-w rozumieniu prawa konkurencji UE-pomoc de minimis. Taki podmiot, aby otrzymać refundację musi spełnić warunki do objęcia pomocą de minimis.

 

Uwaga:

  • wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez Wnioskodawcę;
  • Informacja o wstrzymaniu przyjmowania wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu

Informacja w pokoju nr 11, ul Szkolna 20

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 18.04.2016
Data modyfikacji : 09.03.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 3031