Refundacja składek społecznych za osobę bezrobotną do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w imieniu Starosty Piaseczyńskiego może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowaną do pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, zwaną dalej „refundacją składek ZUS do 30 roku życia”.

W ramach refundacji składek ZUS do 30 roku życia zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

Refundacja składek ZUS do 30 roku życia przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Zainteresowany pracodawca powinien złożyć przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej Wniosek o przyznanie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:

  • podpisanie umowy, w której zostaną określone warunki zatrudnienia osoby/osób bezrobotnej/ych,
  • podpisanie umowy/ów o pracę ze skierowanym/i przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie bezrobotnym/i, zgodnie z Kodeksem pracy.

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie pierwszych 18 miesięcy zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast w sytuacji utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 15 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu 50% środków o których mowa w zdaniu poprzednim. Z kolei w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie pierwszych 18 miesięcy zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Jeżeli pracodawca odmówi przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy wówczas jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Refundacja składek ZUS do 30 roku życia nie może być przyznana pracodawcy, jeżeli znajduje się on w stanie likwidacji, upadłości.

Refundacja składek ZUS do 30 roku życia stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podstawowe akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
  2. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) (do pobrania tu)
  3. Rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) (do pobrania tu)
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014) (do pobrania tu)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel. (22) 73 76 214

Metryka strony
Data publikacji : 19.11.2014
Data modyfikacji : 04.08.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 4002