Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zwany dalej „podmiotem”,
 • producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zatrudniającą w okresie ostatnich 6 miesiącach, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika, zwany „producentem rolnym”,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwani dalej odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą”

Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny  zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do Starosty Piaseczyńskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, gdy Starosta Piaseczyński jest właściwy ze względu na:

 • siedzibę podmiotu, przedszkola, szkoły, producenta rolnego lub
 • na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wysokość refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć  6 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Informację o maksymalnej kwocie refundacji obecnie obowiązująca do pobrania tu

Refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może otrzymać podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, który złoży wniosek o refundację oraz oświadczenie  o następującej  treści:

 1. W okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszyłem/liśmy wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązałem/liśmy stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Wnioskodawcę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika.
 2. Prowadzę/-dzimy działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 
  o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (z wyłączeniem okresów zawieszenia działalności) – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub prowadzę działalność (w przypadku przedszkoli lub szkół) na podstawie ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy  poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 3. Nie zalegam/-y w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4. Nie zalegam/-y w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych.
 5. Nie posiadam/-y w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 6. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem/byliśmy karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. nr 88,  poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn.z m).

W ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.)  

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy stanowi
pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

Szczegółowe warunki refundacji określają Kryteria refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (do pobrania tu) oraz umowa.

W zakresie realizacji opisywanej formy wsparcia obowiązuje następująca opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

„Biorąc pod uwagę całokształt obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że instrument rynku pracy w postaci refundacji należy do najkosztowniejszych narzędzi służących aktywizacji bezrobotnych.(…) Z tego względu instrument ten kierowany jest do tych grup bezrobotnych, którym urząd pracy nie może udzielić pomocy w innej formie, np. pośrednictwa, poradnictwa, szkoleń, kursów czy stażu. Stosuje się go w przypadku, kiedy starosta dysponuje dostateczną liczbą osób spełniających wymagania refundowanego stanowiska prac, ze względu na konieczność uzupełnienia wakatu na refundowanym stanowisku pracy w przypadku rezygnacji z pracy skierowanego bezrobotnego. Jest sposobem na udzielenie pomocy nisko wykwalifikowanej części bezrobotnych, nie zaś specjalistów, którzy zatrudnienie mogą uzyskać bez tak kosztownego wsparcia.”

Szczegółowe warunki refundacji określają Kryteria refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz umowa.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2012 w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dn. 27.07.2015 poz. 1041) (do pobrania tu)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (D. U. z 2014 poz. 846) (do pobrania tu)
 4. Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) (do pobrania tu)
 5. Rozporządzenia Komisji (UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel.  (022) 73 76 214

Metryka strony
Data publikacji : 08.08.2014
Data modyfikacji : 20.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 7819