Roboty publiczne

Roboty publiczne to prace zorganizowane przez uprawnione podmioty:

● gminy,

● organizacje pozarządowe oraz organizacje  statutowo  zajmujące  się  problematyką  ochrony  środowiska,  kultury  i oświaty. sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej

● spółki wodne i ich związki.

W ramach robót publicznych  zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.)  

Urząd  pracy  po  pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  zawiera  z  organizatorem   robót publicznych    stosowną    umowę,    kieruje odpowiednich  kandydatów  do  pracy  oraz refunduje  organizatorowi  robót  publicznych  przez  okres  do 6 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia.
Refundacja  nie  może  przekroczyć jednak 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Organizator robót publicznych zobowiązany jest do:

 1. złożenia odpowiedniego wniosku,
 2. zawarcia umowy z urzędem,
 3. utworzenia określonych w umowie stanowisk pracy,
 4. zawarcia ze skierowanymi przed urząd bezrobotnymi umów o pracę,

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument poświadczający formę prawną pracodawcy – wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego, kopia protokołu (uchwały) lub rozporządzenia organu  powołującego.
 2. REGON, NIP.
 3. Oświadczenie organizatora.
 4. Oświadczenie pracodawcy.
 5. Zgłoszenie krajowej ofert pracy.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864) (do pobrania tu)

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 12

Tel. (022) 73 76 221

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 11.08.2014
Data modyfikacji : 15.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 1749