Staże

Polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy.

Staż organizowany jest na wniosek pracodawcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
Przy ustalaniu programu stażu  powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program stażu powinien określać:

  • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy
  • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
  • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
  • opiekuna wraz z nazwą stanowiska osoby objętej programem stażu.

Staż może trwać dla:

  • bezrobotnych do 6 miesięcy
  • dla bezrobotnych  do 30 roku życia do 12 miesięcy

Bezrobotny w okresie odbywania stażu otrzymuje stypendium.
Pracodawca po zakończeniu realizacji stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

 

Finansowanie kosztów przejazdu

 

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej może być dokonywany przez okres do 12 miesięcy lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

Zwrot  kosztów przejazdu może być dokonywany osobie, która spełnia następujące warunki:

  1. Na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc.
  2. Uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Podstawowe akty prawne:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do pobrania tu)

2.    Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1160) (do pobrania tu)

 

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 12

Tel. (022) 73 76 224

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 11.08.2014
Data modyfikacji : 17.05.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor : Administrator PUP
Liczba wejść: 5461