Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Osoba zatrudniona jako asystent pracy osoby niepełnosprawnej ma za zadanie pomagać

tej osobie w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz

w zakresie czynności w niemożliwych lub trudnych do wykonania na danym stanowisku

pracy. Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Wysokość refundacji stanowi iloczyn kwoty

najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie

na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracownika

niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc

pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej

20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Kto może składać wniosek?

O pomoc może ubiegać się pracodawca zatrudniający pracownika pomagającego

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie

Pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, siedzibę

albo miejsce zamieszkania pracodawcy.

 

W przypadku pracodawców zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego

pracownikowi niepełnosprawnemu jest pomocą publiczną i może być udzielony łącznie

z inną pomocą ze środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów

kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy

100% kosztów kwalifikujących się, w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały

faktycznie zatrudnione.

Kosztem kwalifikowalnym jest kwota wynagrodzenia pracownika pomagającego

pracownikowi niepełnosprawnemu za czas poświęcony wyłącznie na tę pomoc.


 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407)

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316)

Metryka strony
09.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor: Karol Wiśniewski