Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Wysokość refundacji kosztów wyposażenia  jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć  15 - krotności przeciętnego wynagrodzenia. Refundacja jest wypłacana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Stanowisko  pracy utworzone wyniku refundacji  musi być utrzymane przez okres 36 miesięcy.

Informację o maksymalnej kwocie refundacji obecnie obowiązująca do pobrania tu.(link do „Obowiązujących wskaźników i stawek”)

Refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy ) może otrzymać pracodawca, który złoży wniosek o refundację  oraz oświadczenie  o następującej  treści:

 1. Nie zalegam/-y w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłem/byliśmy karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. nr 88,  poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn.z m).
 3. Nie znajduję/my się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji-Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania  
  i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania
  i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3).
 4. Nie toczy się w stosunku do składającego  postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.

 

 

Załączniki do wniosku:

 1. Oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz.  99) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 2. Aktualne (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) dokumenty poświadczające podstawę i formę prawną wnioskodawcy,
 3. Kserokopia sprawozdań finansowych za okres ostatnich 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. W  przypadku Wnioskodawców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości  będą wymagane inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
 4. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

 

Szczegółowe warunki refundacji określają Kryteria refundacji kosztów wyposażenia  stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (do pobrania tu) oraz umowa.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

 

Podstawowe akty prawne:

1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu   osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018r. poz. 511)

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011. w sprawie  zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 Nr 62 poz.317)

 

Bliższe informacje:

Piaseczno, ul. Szkolna 20, pokój nr 11

Tel.  (022) 73 76 229

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 09.01.2015
Data modyfikacji : 28.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 3195