Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, na dzień 1 stycznia 2018r. Uprzejmie informujemy, że do końca 2017r. zatrudnianie cudzoziemców bez zezwonienia na pracę w związku z wcześniej zarejestrowanym oświadczeniem odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji na stronie ministerstwa.

 

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy [180 dni] w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Rejestrowanie i odbieranie oświadczeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-13:00 pokój 12 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20.

Urząd pracy rejestruje oświadczenie w terminie do 7 dni -  umieszcza na oryginale oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Jeden egzemplarz oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi, któremu powierza zatrudnienie, kopia pozostaje w Urzędzie. Oświadczenie to stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno - konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie rejestruje oświadczenia:

 • spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym  (KRS) mających faktyczną siedzibę i adres na obszarze powiatu piaseczyńskiego. Wyklucza się posiadanie tylko i wyłącznie adresu wirtualnego w powiecie piaseczyńskim;
 • przedsiębiorców (także spółki cywilne) będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ze stałym meldunkiem na obszarze powiatu piaseczyńskiego;
 • pracodawców, (spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza, fundacje i stowarzyszenia) którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy;
 • osób fizycznych posiadających źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, którzy nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy w ilości maksymalnie 4 oświadczeń w ciągu roku.

Nie rejestruje się oświadczeń gdy:

 • działalność gospodarcza jest zawieszona;
 • oświadczenie składa osoba bezrobotna aktualnie zarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Data zamiaru zatrudnienia cudzoziemca powinna być wyprzedzająca co najmniej 7 dni od dnia składania oświadczenia w urzędzie pracy;
 • oświadczenia noszą znamiona przerabiania, skreślania, powielania;
 • oświadczenie jest wypełnione na druku właściwym dla innego urzędu pracy lub na druku, w którym podstawę prawną stanowi m.in. uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę;

Dokumenty wymagane do okazania podczas rejestracji oświadczeń w Urzędzie Pracy w Piasecznie:

- w  przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagany jest : aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub wpis do KRS z dokumentem potwierdzającym stały meldunek;

- w przypadku działalności rolniczej: aktualny dokument potwierdzający prowadzoną działalność, może to być m.in. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.;

- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej przy rejestracji oświadczenia powinny posiadać dokument tożsamości zawierający adres zameldowania stałego lub zaświadczenie o zameldowaniu stałym z Urzędu Gminy;

Pracodawca zamierzający zarejestrować oświadczenie powinien osobiście złożyć w formie papierowej wypełnione i wydrukowane oświadczenie wraz z pouczeniem.

Istnieje możliwość elektronicznej rejestracji oświadczeń za pomocą portalu www.praca.gov.pl . Więcej informacji na temat rejestracji oświadczeń przez internet tutaj

W przypadku oświadczeń wysłanych do Urzędu drogą elektroniczną za pomocą portalu praca.gov pracodawca stawia się w Urzędzie jedynie po odbiór oświadczenia. Po wysłaniu oświadczeń należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Pracy w celu uzgodnienia terminu odbioru dokumentów. (tel.: 22 737 62 21 lub 22 737 62 17).

Rejestracji oświadczenia dokonuje i odbiera osobiście pracodawca. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia i odbioru, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (każdorazowo wymagany jest oryginał upoważnienia):

- inny podmiot legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy;

- inna osoba fizyczna legitymująca się pełnomocnictwem notarialnym;

- osoba upoważniona w dokumencie rejestracyjnym podmiotu.

PUP w Piasecznie w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez rejestrującego oświadczenia wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych  wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć może powiadomić organy konsularne i kontrolne – Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy i Policję

Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy zostały wprowadzone zarządzeniem nr 3 Dyrektora PUP z dnia 02.01.2017. Więcej informacji tutaj.

Uwaga.

Zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Praca wykonywana jest na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu. Po uzyskaniu wizy z prawem do pracy przez cudzoziemca polski pracodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zatrudnia cudzoziemca na takich samych zasadach jak polskich pracowników.

Plik do pobrania: Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Plik do pobrania: Pouczenie prawne (prosimy o wydrukowanie na odwrocie oświadczenia)

Plik do pobrania: Upoważnienie do wszelkich czynności związanych z rejestracją oświadczeń

Do wglądu: Schemat Klasyfikacji PKD

 

II. ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest  na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Więcej informacji o zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców w Polsce można uzyskać na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:  https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace-dl-1/32341,UWAGA-Od-1-maja-br-gruntowna-zmiana-zasad-wydawania-zezwolen-na-prace.html lub pod numerami telefonów:  (22)  695 67 70, (22) 695 67 73 lub wysłać zapytania na adres:  ozp@mazowieckie.pl

 

 1. INFORMACJA STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza (w określonych przypadkach) do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

W celu uzyskania informacji starosty pracodawca zgłasza ofertę pracy, na stanowisko na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

W przypadku gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy wraz z wnioskiem o wydanie informacji starosty można złożyć osobiście w siedzibie urzędu: ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@puppiaseczno.com, lub faksem na nr (22) 737 62 28.

 

Plik do pobrania : Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Plik do pobrania : Wniosek o wydanie informacji starosty

Załączniki do strony

Metryka strony
11.08.2014
13.06.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Administrator PUP
Autor: Administrator PUP