Badanie potencjału przedsiębiorczości 2016r.

Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie firma badawcza Biostat z siedzibą w Rybniku w okresie lipiec - wrzesień 2016r. przeprowadziła badanie ilościowe potencjału przedsiębiorczości  w powiecie piaseczyńskim w kontekście powołania Centrum Przedsiębiorczości. Raport końcowy z badania został zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Piasecznie w dniu 4 października br.

 

 

Streszczenie raportu

Charakterystyka powiatu i główne trendy oddziałujące na jego rozwój gospodarczy:

 • Powiat Piaseczyński w 2015 roku zamieszkiwany był przez 177007 osób z czego 52,1% stanowiły kobiety. Liczba mieszkańców powiatu piaseczyńskiego zwiększała się w ciągu ostatnich sześciu lat. Na wzrost liczby mieszkańców duży wpływ ma utrzymujące się od kilku lat dodatnie saldo migracji.
 • Stopa bezrobocia w powiecie obniża się regularnie od roku 2013 r. W II kwartale 2016 r. wyniosła ona 6,2%. Zmniejszająca się stopa bezrobocia skutkuje tym, że w rejestrze PUP pozostają przede wszystkim bezrobotni, których najtrudniej przywrócić na rynek pracy – 81,8% spośród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec II kwartału 2016 r. kwalifikowało się do grupy znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 • W powiecie piaseczyńskim przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 2015 roku wynosiło 4030,78 zł. Jest to kwota nieco niższa od średniego wynagrodzenia w kraju, które w analizowanym okresie wyniosło 4150,88 zł. Powiat piaseczyński pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia znajdował się w pierwszej dziesiątce wszystkich powiatów w województwie mazowieckim.
 • Powiat charakteryzuje się bardzo wysokim dochodem własnym na jednego mieszkańca, który w 2015 roku wyniósł 3451 zł na mieszkańca. Pozycjonuje to powiat piaseczyński na 15 miejscu wśród wszystkich powiatów w kraju.
 • Na koniec II kwartału 2016 roku w rejestrze REGON powiatu piaseczyńskiego  zarejestrowanych było 31156 podmiotów gospodarczych, z czego 94,7% podmiotów należało do sektora prywatnego. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie w ciągu ostatnich sześciu lat ulegała stałemu wzrostowi. Powiat piaseczyński zajmuje drugie miejsce w województwie mazowieckim pod względem liczby funkcjonujących podmiotów gospodarczych.
 • Wyniki badania pozwoliły ustalić, że do najbardziej przyszłościowych gałęzi gospodarki
  w powiecie piaseczyńskim zaliczyć można obecnie: budownictwo, branżę kosmetyczną, rolnictwo specjalistyczne i przetwórstwo owocowo-warzywne, handel i usługi dla ludności oraz logistykę i gospodarkę magazynową. Za branże najbardziej innowacyjną uznano obecny
  w powiecie dział gospodarki IT, High-Tech.
 • Większość badanych przedsiębiorstw cechuje stabilna kondycja ekonomiczna. W przypadku 54,9% firm nie zmieniła się ona w przeciągu ostatniego roku. Kondycja ekonomiczna poprawiła się w odniesieniu do 24,2% przedsiębiorstw, pogorszyła natomiast w przypadku 20,9% firm.
 • 32,6% pracodawców deklaruje, że w okresie najbliższych 12 miesięcy zamierza zatrudnić nowych pracowników. Zatrudnienie zdecydowanie wyklucza 34,1% firm, a raczej wyklucza 33,4% badanych. Plany zatrudnieniowe dla 83,0% pracodawców wiązały będą się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników ze względu na ich kwalifikacje i umiejętności.
 • Około ¼ badanych firm deklaruje trudności związane z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy.
 • Na terenie powiatu piaseczyńskiego powstają działalności typu start up – przykładem jest firma GeniCore, która w 2015 roku wygrała w plebiscycie „Rzeczpospolitej” jako najbardziej perspektywiczny start up w Polsce.
 • Według stanu na wrzesień 2015 r. do najpopularniejszych kierunków kształcenia wśród młodzieży powiatu piaseczyńskim należą: technik informatyk (287 osób), technik weterynarii (182 osoby) oraz technik administracji (116 osób). Wśród popularnych kierunków kształcenia znajdują się również: technik organizacji reklamy (104 osoby), oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (104 osoby).

Analiza ilościowa potencjału przedsiębiorczości w Powiecie Piaseczyńskim w kontekście uruchomienia Centrum Przedsiębiorczości – skala zainteresowania osób bezrobotnych:

 • Uruchomienie własnej działalności gospodarczej jako formę znalezienia pracy rozważają najczęściej osoby z grupy wiekowej 25-54 lata. Tylko bezrobotni z tych kategorii wiekowych obecnie przygotowują się do uruchomienia firmy. Wyłącznie 36,9% bezrobotnych w wieku 35-44 lata nigdy nie zastanawiało się nad założeniem własnego przedsiębiorstwa.
 • Zdecydowanie najczęściej wskazywaną przyczyną powstrzymującą bezrobotnych przed uruchomieniem firmy był brak funduszy na rozpoczęcie działalności – odpowiedź taką wskazało 51,4% respondentów. Kolejne cztery odpowiedzi wskazywane były przez zbliżone odsetki badanych: rynkowej konkurencji obawia się 23,9% ankietowanych, brak wiedzy merytorycznej w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności powstrzymuje 23,1% bezrobotnych, strach przed porażką wskazało 21,5%, a skomplikowaną procedurę uzyskania środków z urzędu pracy  - 21,1%.
 • Wyniki badania przekonują, że ewentualnie uruchomione Centrum Przedsiębiorczości mogłoby liczyć na duże początkowe zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych – większość bezrobotnych chciałoby nawiązać współpracę. W części prawdopodobnie także tych, którzy dotąd nie rozważali samozatrudnienia.
 • Wyniki badania wskazują, że projektowana dla osób bezrobotnych oferta Centrum Przedsiębiorczości powinna zostać skoncentrowana na: pomocy w pozyskaniu grantów z funduszy Unii Europejskiej dla nowopowstałych firm, doradztwie dla osób zainteresowanych uruchomieniem firmy, opiece nad start-upem oraz doradztwie w zakresie księgowości i coachingu.

Potrzeby i oczekiwania początkujących, jak również ustabilizowanych przedsiębiorców w zakresie uruchomienia Centrum Przedsiębiorczości oraz analiza rynku i adresaci przedsięwzięcia:

 • Gdyby w powiecie piaseczyńskim powstało Centrum Przedsiębiorczości wspierające lokalne firmy i osoby pragnące założyć działalność gospodarczą, uzyskaniem wsparcia od wskazanego Centrum byłoby zainteresowanych 67,3% badanych przedsiębiorców.
 • Wyniki badania potwierdzają, że naturalną lokalizacją dla Centrum Przedsiębiorczości powinien być obszar Piaseczna.
 • Badanie pomogło ustalić, że ewentualnie powołane Centrum Przedsiębiorczości nie powinno skupiać się tylko na kilku wybranych aspektach możliwej działalności w zakresie pomocy przedsiębiorcom, bowiem podobne zainteresowanie odnotowano w przypadku potrzeb finansowych (wysokie zainteresowanie grantami z funduszy UE i wyraźnie mniejsze pomocą w pozyskaniu pożyczek), konsultacyjnych/doradczych (wysokie zainteresowanie pomocą specjalistów, doradztwem indywidualnym, nieco mniejsze doradztwem w zakresie HR, księgowości i doradztwem w zakresie BHP) oraz potrzeb szkoleniowych (wysokie zainteresowanie szkoleniami dla przedsiębiorców, nieco mniejsze zaś coachingiem).
 • Pracodawcy zainteresowani szkoleniami oferowanymi przez Centrum Przedsiębiorczości chcieliby skorzystać przede wszystkim ze szkoleń z zakresu pozyskiwania dofinansowania działalności gospodarczej oraz szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Niewiele mniejszym zainteresowaniem niż szkolenia dla przedsiębiorców cieszyłoby się prawdopodobnie doradztwo indywidualne dla firm. Największe zainteresowanie doradztwem dotyczy zagadnień marketingu przedsiębiorstwa, wymogów formalno-prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz finansów przedsiębiorstwa.
 • Bardzo duże zainteresowanie dotyczyło również pomocy specjalistów zatrudnionych w potencjalnym Centrum Przedsiębiorczości. Badanie wykazało, że pracodawcy oczekiwaliby ich pomocy przede wszystkim w trzech zakresach związanych z prawem, podatkami oraz marketingiem.

Pracodawcy są zgodni. Centrum Przedsiębiorczości pomogłoby w rozwoju przedsiębiorczości w powiecie piaseczyńskim. Z tym zdaniem zdecydowanie zgadza się 47,3% badanych, a raczej zgadza kolejne 40,0% respondentów. Opinię przedsiębiorców podzielają lokalni eksperci.

 

Całość raportu do pobrania (tutaj)
 

Metryka strony
Data publikacji : 06.10.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 1144