Powiatowa Rada Rynku Pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia  w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:

 • celowość realizacji programów specjalnych,
 • proponowane przez starostę zmiany programów specjalnych,
 • celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane  przez starostę  spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji  pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o  Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Do czasu powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy zadania wykonują dotychczasowe Powiatowe Rady Zatrudnienia.

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na okres maj 2017 – kwiecień 2021:

 1. Bożena Długołęcka-Kaczmarska -  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 2. Edmund Osmański – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 3. Jolanta Brzezińska – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
 4. Kinga Krzemińska-Puzio – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Jan Kurzępa – NSZZ „ Solidarność”,
 6. Sławomir Łuczak – Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. Wojciech Kowalczyk – Mazowiecka Izba Rolnicza,
 8. Jacek Arendarski –  Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola,
 9. Janusz Bołożuk – Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym Domus et Labor,
 10. Beata Kisiel -  Gmina Góra Kalwaria,
 11. Arkadiusz Czapski – Gmina Piaseczno,
 12. Arkadiusz Strzyżewski – Powiat Piaseczyński.
Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2015
Data modyfikacji : 14.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 2759