Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2016 oraz 2017r. realizuje następujący projekt:

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” 

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

 Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Przewidywana grupa docelowa projektu w 2016 i 2017 r. wynosi 315 osób bezrobotnych (w tym 161 kobiet, 154 mężczyzn) zgodnie z powyższymi zapisami. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej – faktyczny okres nieprzerwanego bezrobocia w przypadku osób w wieku poniżej 25 roku życia powyżej 6 miesięcy oraz w przypadku osób powyżej 25 roku życia powyżej 12 miesięcy, zalicza się również okres pozostawania bez zatrudnienia przed rejestracja w PUP, zgodnie z oświadczeniem), osoby posiadające niskie kwalifikacje oraz osoby nie kwalifikujące się do w/w kategorii.

W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2016r. poz 645, z późń. zm.). W 2016 i 2017 roku, w ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:

  • staże – dla 110 osób
  • szkolenia indywidualne – dla 123 osób
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 98 osób

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Projekt zakłada:

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.

b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%.

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.

d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%

Wartość realizowanego projektu wynosi:

  • w 2016 roku: 1 929 232,00 zł (w tym 1 625 956,73 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • w 2017 roku: 1 987 971,37 zł (w tym 1 675 462,26 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
Metryka strony
Data publikacji : 22.03.2016
Data modyfikacji : 08.05.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 3078