Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w ramach PO WER  od 2015 roku realizuje projekt:

  1. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Przewidywana grupa docelowa projektu wynosi 163 osoby bezrobotne (w tym 74 kobiety, 89 mężczyzn) zgodnie z powyższymi zapisami. Minimum 28% uczestników projektu będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne wg definicji POWER, 74% osoby z wykształceniem max. średnim oraz  3,5% osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Wsparcie obejmie usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz 149, z późń. zm.). W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące działania:

  • staże – 55 osób
  • szkolenia indywidualne – 60 osób
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 48 osób

 Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców lub zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia w przyszłości.

Projekt zakłada:

a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.

b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%.

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%.

d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

Wartość realizacji projektu w roku 2015 wynosi: 1 794 000,00 zł. 

Metryka strony
Data publikacji : 28.04.2015
Data modyfikacji : 08.01.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 2212