Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2017 oraz 2018r. realizuje następujący projekt:

 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” 

Oś priorytetowa: Rozwój rynku pracy

Działanie: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, posiadające I lub II profil pomocy. Przewidywana grupa docelowa projektu w 2017 i 2018r. wynosi 197 osób bezrobotnych (w tym 94 kobiet, 103 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy), osoby posiadające niskie kwalifikacje (tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), osoby w wieku 50 lat i więcej oraz kobiety.

W ramach projektu zaplanowano usługi jak i instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. z 2016r. poz 645, z późń. zm.). W 2017 i 2018 roku, w ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • staże – dla 30 osób
  • szkolenia indywidualne – dla 30 osób
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 17 stanowisk
  • prace interwencyjne – dla 30 osób

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w ramach realizowanego projektu.

Zakładamy, iż wszystkie wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla poprawy sytuacji osób w wieku 30 lat i powyżej na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia.

Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców oraz zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia.

Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

a) dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 33%.

b) dla kobiet –na poziomie co najmniej 39%.

c) dla osób długotrwale bezrobotnych –na poziomie co najmniej 30%.

d) dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%

e) dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%

Wartość realizowanego projektu wynosi 2 942 436,45zł (80% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:

  • w 2017 roku: 1 362 509,33 zł (w tym 1 090 007,47 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • w 2018 roku: 1 579 927,12 zł (w tym 1 263 941,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w PUP:

  • osoby z prawem do zasiłku oraz osoby z niepełnosprawnościami w Piasecznie ul. Szkolna 20, tel. 22 737 62 00, fax 737 62 28  
  • osoby bez prawa do zasiłku: w drugiej siedzibie PUP w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 A tel. 22 737 05 55, fax 22 735 46 60.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.30-15.00. 

 

Metryka strony
Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 31.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Wągrodzka
Autor :
Liczba wejść: 1325