Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zaprasza wszystkie osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej do udziału w realizowanym projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (I)” w ramach działania 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP”, oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, które należą do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych (długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, niskie kwalifikacje, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety). W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, należące do I lub II profilu pomocy. Planowana liczba osób objętych wsparciem do końca 2016 roku wynosi 196 osób, w tym 92 kobiety oraz 104 mężczyzn.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji na rynku pracy.

Oferowane w ramach projektu wsparcie obejmuje usługi oraz instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).

W 2015 i 2016 roku zaplanowano następujące działania:

  • Szkolenia  – 75 osób
  • Staże – 15 osób
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 56 osób
  • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –  20 miejsc
  • Prace interwencyjne - 30 osób

Udział w projekcie zakłada głównie zwiększenie szans osób bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej, zdobycie nowych kwalifikacji oraz dostosowanie do potrzeb pracodawców.

 

Łączna wartość realizacji projektu w 2015 i 2016 r. wynosi 2 351 006,00zł,

w tym 1 880 804,80zł ze środków wspólnotowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz 470 201,20zł z wkładu krajowego.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniższych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36% 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta w PUP

w Piasecznie ul. Szkolna 20, tel. 22 737 62 00, fax 737 62 28 oraz w drugiej siedzibie PUP w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 A tel. 22 737 05 55, fax 22 735 46 60.

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.30-15.00. 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 20.07.2015
Data modyfikacji : 28.04.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor : Karol Wiśniewski
Liczba wejść: 4253