RODO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIASECZNIE

W związku z zastosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 12 wyżej wymienionego rozporządzenia informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie  – Pani Danuta Świetlik,

adres siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy –

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 20

adresy dodatkowych siedzib Powiatowego Urzędu Pracy –

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20a

 

      2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Renata Kiljan adres siedziby:

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

tel.: (22) 73 76 211, 

e-mail:  iodo@piaseczno.praca.gov.pl

 

  1. Uprawnienie właścicieli danych osobowych, których dane są przetwarzane to

w szczególności prawo do:

- dostępu danych,

- sprostowania danych,

- bycia zapomnianym (do usunięcia danych),

- ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych.

 

     4. Ogólne cele przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Piasecznie ( art. 6):

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą  lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań dla dobra publicznego;

- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób;

    

5. Dane będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

     

6. Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną

·  50 lat – dane osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

  Okres przechowywania liczy się od ostatniej daty wyrejestrowania;

·  5 lat - dane dotyczące zatrudniania cudzoziemców, w tym pracodawców oraz   cudzoziemców.

  Okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia ważności decyzji;

·  10 lat – baza danych pracodawców.

 

7. Organem nadzorczym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00             fax. 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia UODO   606-950-000

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Metryka strony
Data publikacji : 14.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Karol Wiśniewski
Autor :
Liczba wejść: 64